-automatyka przemysłowa
-mechatronika
-inteligentne budynki

Przepisy prawne

W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 roku (Dz. U. Nr 66, poz. 666) w sprawie określenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energią,

w §2, punkcie 2, podpunkcie C i D określone zostały wymagania jakie należy udokumentować, aby Baza lub Stacja Paliw, mogły być eksploatowane w ramach koncesjonowanej działalności w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu paliwami ciekłymi.

„Odrębne przepisy” przywołane w tekście to w szczególności:

Przywołane przepisy regulują również szczegółowo co należy rozumieć jako wyposażenie przywołane w §2 p. 2d.
Ujmując rzecz w skrócie, zbiorniki użytkowane na Bazie lub Stacji paliw powinny być dwupłaszczowe (przy osi poziomej), lub z podwójnym dnem (przy osi pionowej), dodatkowo wyposażone w urządzenia do kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej.
Te rozwiązania zapobiegają przenikaniu produktów do gruntu i wód gruntowych oraz sygnalizują ewentualne nieszczelności płaszcza zasadniczego.
Urządzenia zlewowe i dystrybucyjne muszą być wyposażone w instalacje hermetyzacyjne, zapobiegające przedostawaniu się oparów do atmosfery.